Personuppgifter

Verktygsproffsen i Uppland (Verktygsproffsen) behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter rörande dig som är nödvändiga för att Verktygsproffsen ska kunna administrera och fakturera dina köp. De personuppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är ditt namn, personnummer, folkbokförings-/fakturaadress, telefonnummer, uppgifter som är kopplade till förfrågningar, reklamationer eller liknande kontakt med Verktygsproffsen, samt uppgifter som lagras i cookies på webbplatsen. Det lagliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Verktygsproffsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpavtalet med dig.

Direktmarknadsföring

Efter att du har genomfört ditt köp hos Verktygsproffsen kan din e-postadress och SMS-nummer komma att behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du är medveten om att du alltid har rätt att tacka nej till direktmarknadsföring genom att avregistrera dig från utskick via länk i meddelandet som skickas till dig.

Bokföring och skattelagstiftning

För att uppfylla rättsliga skyldigheter kopplade till ditt köp (såsom skyldigheter enligt bokförings- och skattelagstiftning) kan Verktygsproffsen behandla ovanstående personuppgifter som är kopplade till ditt köp. Det lagliga grunden för behandlingen är i detta fall att Verktygsproffsen ska fullgöra rättsliga skyldigheter.

Skydd

Verktygsproffsen vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som Verktygsproffsen behandlar avseende dig.

Säkerhet hos externa leverantörer

Verktygsproffsen kan anlita externa leverantörer och samarbetspartners (t.ex. DIBS och Klarna) som, efter att Verktygsproffsen vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att leverantören uppfyller Verktygsproffsens säkerhetskrav, kan få tillgång till dina personuppgifter. Sådana externa leverantörer får endast behandla personuppgifter i enlighet med Verktygsproffsens dokumenterade instruktioner och har förbundit sig genom avtal med Verktygsproffsen att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som den externa leverantören behandlar (inklusive att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder). På begäran har du rätt att få fullständig tillgång till information avseende vika leverantörer som kan komma att ta del av dina personuppgifter.

GDPR – Dataskyddslagen

Du har rätt till tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 har du även rätt att, när tillämplig dataskyddslagstiftning så föreskriver, begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, samt rätt till dataportabilitet och att motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter (t.ex. direktmarknadsföring). Du kan givetvis inkomma med klagomål avseende personuppgiftsbehandlingen till Verktygsproffsen, men du har även alltid en rätt att inkomma med klagomål till Datainspektionen. För att kunna tillgodose dina önskemål på ett så bra sätt som möjligt ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och även ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifterna till Verktygsproffsen.

Inaktiva kunder

Dina personuppgifter kommer att sparas under en period av ett (1) år från att du inte längre är aktiv som kund. Personuppgifter som är nödvändiga att spara för hantering av garantiåtaganden och eventuella reklamationsärenden kommer att sparas i tre (3) år, eller så länge en garanti eller ett ärende pågår. Personuppgifter som är nödvändiga att spara för bokföringsändamål kommer att sparas i sju (7) år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutats.

Verktygsproffsen i Uppland, org.nr. 556728-3857, Kilabergsvägen 4, 126 49 Hägersten

Telefon: 018 - 444 45 25
E-post: info@verktygsproffsen.se